دلبر کمند خویش فکند و مرا گرفت

زلفی رسید و باز مرا دست و پا گرفت

بر زلف او نوشته است که یا ایها العزیز

یعنی مرا برای رضای خدا گرفت

 

سلام

به نسیم گفتم که سلامم را به یارم برسان...نسیم پرسید یارت کیست؟

گفتم :همانی که جمعه ها و هر روز و هر ساعت و هر لحظه قلبم برایش میتپد

گفتم همان یاری که بهتر از آن یار در جهان وجود ندارد

گفتم همانی که خیلی مهربان است

گفتم همان یاری که ناراحتی از بدی هایم به دل نمیگیرد

گفتم ...

گفتم ...

گفتم ...

وقتی این گفتن ها را شنید فقط یه چیزی گفت:

گفت که چنین یاری نمیذاره من سلامت رو ببرم

یعنی نیازی به این که به من بگی سلامت رو برسونم نداره

چون خودش موقع سلام دادن حاضر میشه و همون لحظه جواب میده

چگونه ممکن است که انسان به چنین باوری برسه و جواب سلام یارش رو نشنوه؟

اینکه ماها نوعا چشم و گوشمون کر شده بخاطر اینه که گوشمون رو گناهان گرفتند

بخاطر اینه که چشممون رو گناهان پوشوندند

پس همیشه با ادب سلام دهیم

و به سلام احترام بگذاریم

چون این سلام ها همشون جواب دارند و حضرت به گناهان سلام دهنده نگاه نمیکنند بلکه به خود پاک بودن سلام نگاه میکنه

پس بیایید ما هم در این آدینه...همراه با دیگر عاشقان آن حضرت با هم بر امام حی و غائبمون سلام عرض کنیم

بیاییم زیباتر و پاک تر این سلام ها را تقدیم کنیم

دعا ندبه بهترین نوع ابراز ارادت و سلام بر حضرت هست

روز جمعه که دعای ندبه میخونید برای همه دعا کنید

برای بنده حقیر هم دعا فراموش نشه

التماس دعا

یا علی